Säännöt ja tavoitteet

Tavoitteet


Yhdistyksen tarkoituksena on Renkajärven, sen valuma-alueen ja Renkajoen ympäristönsuojelu. Renkajoen osalta toiminta-alue ulottuu Renkajärveltä Kuittilankoskeen asti. Yhdistys kerää tietoja järven ja Renkajoen tilasta, kartoittaa järvialueen ympäristöriskejä, suunnittelee ja toteuttaa Renkajärven ja Renkajoen alueen hoito- ja kunnostustoimenpiteitä, ottaa kantaa Renkajärven ja Renkajoen alueiden hankkeisiin, antaa suosituksia ympäristön ja vesien suojelusta sekä tiedottaa aktiivisesti toiminnastaan.
 

Yksi yhdistyksen tehtävistä on hankkia rahoitusta eri lähteistä Renkajärven ja Renkajoen suojelua edistäviin hankkeisiin.

 

 

Renkajärven suojeluyhdistyksen säännöt

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Renkajärven suojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Hattula.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Kanta-Hämeessä sijaitsevan Renkajärven, sen valuma-alueen ja Renkajoen ympäristönsuojelun ja siihen liittyvien asioiden edistäminen. Renkajoen osalta toiminta-alue ulottuu Renkajärveltä Kuittilankoskeen asti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys itsenäisesti sekä yhdessä viranomaisten, laitosten ja muiden yhteisöjen kanssa

 • kerää tietoja järven ja Renkajoen tilasta ja kaikista niihin vaikuttavista tekijöistä 
 • kartoittaa järvialueeseen kohdistuvia ympäristöriskejä 
 • suunnittelee ja toteuttaa Renkajärven ja Renkajoen alueen hoito- ja kunnostustoimenpiteitä  
 • ottaa kantaa Renkajärven ja Renkajoen alueiden hankkeisiin 
 • antaa suosituksia ympäristön ja vesien suojelusta 
 • tiedottaa aktiivisesti toiminnastaan.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • ottaa vastaan avustuksia, apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja sekä
 • harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena

 

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa  merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksellä on liittymis- ja jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää vuosikokous.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 11 muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-helmikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

 

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus 
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 
 8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet 
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.